Page banner image

Yhdistyksen säännöt

Sisältö päivitetty: 19.7.2024 klo 23.48

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luuppi ry. Näissä säännöissä siitä käytetään myöhemmin nimitystä "yhdistys". Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteiden ja vuorovaikutteisen teknologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää ja tukea näiden alojen opiskelua Tampereen yliopistossa sekä edistää työllistymisen yleisiä edellytyksiä edellä luetelluilla aloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä ekskursioita, antaa opintoneuvontaa, suosittaa opiskelijajäseniä yliopiston hallintoelimiin sekä pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan henkilökuntaan. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- sekä virkistystoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, välittää ja myydä opiskeluun ja harrastustoimintaan liittyviä materiaaleja, kuten opiskeluvälineitä, oppikirjoja ja haalarimerkkejä, järjestää huvitilaisuuksia rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei voi hankkia taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

3§ Jäseneksi liittyminen

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan opiskelija, jolla on opiskeluoikeus jossain seuraavista filosofian maisteri (FM) koulutuksista:

  • Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus
  • Tietojenkäsittelytieteiden koulutus

Jäseneksi voi myös hakemuksesta liittyä henkilö, joka on suorittanut vähintään 20 opintopisteen suuruisen opintokokonaisuuden jostain edellä luetelluista Tampereen yliopiston filosofian maisterin tutkintoon johtavista koulutusohjelmista. Jäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen jäsenmaksu.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen henkilö, joka osoittaa erityistä kiinnostusta matematiikkaa, tilastotiedettä tai tietojenkäsittelytieteitä kohtaan, sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä voi valita yhdistyksen hallitukseen eikä luottamustehtäviin.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneen henkilön. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen varsinainen jäsen. Ehdotuksen hyväksyminen vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4§ Jäsenen velvollisuudet

Yhdistyksen varsinainen jäsen suorittaa jäsenmaksun joko kertaluontoisesti (ainaisjäsenmaksu) tai vuosimaksuna (vuosijäsenmaksu). Kannatusjäsen suorittaa jäsenmaksun vuosimaksuna. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen varsinaiselta jäseneltä ja kannatusjäseneltä vaaditaan vuosittain osoitteenilmoitus, joka tulee suorittaa 1.9. – 30.11. välisenä aikana.

5§ Päätösvalta

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa yhdistyksen hallitus.

6§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, tilikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen 1.11. – 14.12. välisenä aikana ja tilikokoukseen 11.1. – 30.4. välisenä aikana. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

7§ Vuosikokous ja tilikokous

Vuosikokouksessa valitaan seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet. Vuosikokouksessa hyväksytään seuraavalle toimikaudelle talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varahenkilöt sekä määrätään vuosi- ja ainaisjäsenmaksun suuruus.

Tilikokouksessa käsitellään edellisen toimikauden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille. Toiminnantarkastukseen käytettävä materiaali on toimitettava toiminnantarkastajille 30 vuorokautta ennen tilikokouksen järjestämistä.

8§ Tili- ja toimikausi

Yhdistyksen tili- ja toimikausi kestää tammikuun 1. päivästä seuraavan joulukuun 31. päivään.

9§ Ylimääräiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kolmekymmentä (30) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselle esittämäänsä tarkoitukseen vaatii. Yhdistyksen kokous on tällöin kutsuttava koolle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista(14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla tai lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista, hallitukselle tai sen jäsenelle esitettyä epäluottamuslausetta, sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen erottamista tai hallituksen täydentämistä, kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä tai huomattavaa muuta omaisuuden luovuttamista, on tästä mainittava kokouskutsun yhteydessä olevassa esityslistassa.

Yhdistyksen kokousta ei kuitenkaan voida kutsua koolle eikä pitää 1.6. – 25.8. eikä 15.12. – 10.1.

11§ Päätöksentekojärjestys

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä. Äänestyksessä jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä, paitsi milloin käsitellään yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista, jolloin tarvitaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, tai käsitellään hallituksen tai hallituksen jäsenen erottamista, jolloin tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, tai käsitellään hallituksen valintaa jolloin käytetään hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta määräävässä pykälässä määriteltyä tapaa. Äänten mennessä tasan muussa kuin henkilövaalissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä tasan henkilövaalissa ratkaisee arpa.

Annettujen äänten lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, tai jotka eivät ole halunneet äänestää, eikä äänestyslippuja, jotka on jätetty tyhjäksi tai jotka on hylätty.

12§ Pöytäkirjat

Yhdistyksen kokouksista sekä hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen kokouksien pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat ja hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaa hallitus itse.

13§ Hallituksen kokoonpano ja valinta

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kolmesta seitsemään (3-7) muuta jäsentä, jotka valitaan henkilövaalilla. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee vuosikokous seuraavanlaisella tavalla:

  1. Valitaan puheenjohtaja
  2. Valitaan rahastonhoitaja
  3. Valitaan varapuheenjohtaja
  4. Valitaan sihteeri
  5. Valitaan muut hallituksen jäsenet.

Vaalissa jokainen äänioikeutettu saa äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin on täytettäviä hallituspaikkoja.

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle taikka yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen jäsenen ero astuu voimaan välittömästi ilmoituksesta. Hallituksesta eronneen tilalle voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokouskutsussa on tällöin mainittava asiasta.

14§ Hallituksen tehtävä

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanee niissä tehdyt päätökset. Hallituksen tehtävänä on laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

15§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä. Jos hallituksen kokouksen äänestyksessä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, lukuun ottamatta henkilövaaleja, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

16§ Toimikunnat ja -henkilöt

Hallitus nimeää toimikunnat harkitsemiinsa tehtäviin ja voi halutessaan palkata tai nimetä yhdistykselle toimihenkilöitä.

17§ Jäsenen eroaminen

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset näiden sääntöjen mukaiset maksunsa, joita hänellä on yhdistykselle sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus.

18§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on tuottanut yhdistykselle vahinkoa tai laiminlyönyt osoitteenilmoittamisvelvollisuutensa tai jäsenmaksunsa maksamisen. Jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen yhden vuoden ajalta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotettu voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi sille osoitetulla valituskirjelmällä, joka on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saattamisesta. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen. Erotetun jäsenen on luovutettava yhdistykselle kuuluva omaisuus.

19§ Kurinpitotoimet

Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, vakavasti tai toistuvasti rikkoo yhdistyksen hyväksymiä turvallisemman tilan periaatteita yhdistyksen toiminnassa tai rikkoo voimassa olevia yhdistyksen sääntöjä tai määräyksiä joita yhdistyksen sääntöjen nojalla annetaan. Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisessä on yhdistyksen hallituksella. Kurinpitotoimina voidaan käyttää varoituksia, jäsenpalvelujen epäämistä määräajaksi sekä porttikieltoa yhdistyksen tilaan ja tapahtumiin.

20§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa.

21§ Ohjesäännöt

Yhdistyksellä on perinneohjesääntö, jossa säädellään yhdistyksen perinteistä.

Yhdistyksellä on kurinpito-ohjesääntö, jossa on määritelty miten yhdistyksen hallitus voi kurinpitotoimenpiteitä päätöksellään käyttää.

Yhdistyksellä on yhdenvertaisuussunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet, joilla edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista yhdistyksen toiminnassa.

Näiden muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella enemmistöllä.

22§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnalle sen opiskelijoille tarkoitettujen ohjelmistojen ja laitteistojen hankintaa varten.

23§ Muut määräykset

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Muilta osin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Yhteistyössä